Persondatapolitik

1.Formål med persondatapolitikken

1.1 Formålet med McIlquham & Partners’s persondatapolitik er at redegøre for hvordan McIlquham & Partners behandler, herunder indsamler, videregiver, beskytter, anvender og giver indsigt i persondata.

1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter McIlquham & Partners’s behandling af persondata, som indhentes om kunder og leverandører, når de registreres hos McIlquham & Partners, herunder i forbindelse med salg, administration, anvendelse af selskabets hjemmeside og ved registrering.

1.3 Ligeledes omhandler nærværende persondatapolitik behandlingen af de persondata, som McIlquham & Partners´s forretningspartnere måtte udveksle med McIlquham & Partners med hjemmel i et lovligt behandlingsgrundlag.

 

2. Definition

2.1 Ved persondata forstås oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, navn, epr.nr., adresse og kontaktoplysninger, samt oplysninger om henvendelser til McIlquham & Partners i forbindelse med salg og kundedialog.

 

3. Hvilke persondata indsamler McIlquham & Partners

3.1 McIlquham & Partners anvender persondata til at drive Rådgivnings- og konsulentvirksomhed, herunder for at kunne udføre de handlinger og tiltag, der er nødvendige for at udstede tilbud, indgå aftaler og udføre almen konsulentvirksomhed. Af persondata indsamler McIlquham & Partners sædvanligvis kun navn, adresse og telefonnummer. McIlquham & Partners indsamler ikke særlige personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

3.2 McIlquham & Partners må kun indhente persondata i nødvendigt og begrundet omfang.

 

4. Hvordan indsamler og registrerer McIlquham & Partners persondata

 

4.1 McIlquham & Partners indsamler persondata ved registrering hos McIlquham & Partners, herunder når selskabets hjemmeside anvendes ved kontakt.

 

4.2 McIlquham & Partners kan også indhente relevant persondata fra samarbejdspartnere.

 

4.3 Når persondata registreres vil den registrerede modtage oplysninger om:

⬧ den dataansvarliges identitet

⬧ formålet der begrunder persondatabehandlingen

⬧ retsgrundlaget for indhentelse af persondata

⬧ oplysninger om eventuelle modtagere af oplysningerne

⬧ kriterierne for, hvor lang tid personoplysningerne opretholdes

⬧ øvrige rettigheder i henhold til Persondataforordningen, her- under 1) retten til indsigt 2) retten til berigtigelse af faktiske oplysninger 3) retten til at "blive glemt" 4) retten til at forlange databehandlingen begrænset 5) ret til indsigelse mod direkte markedsføring 6) forbud mod profilering 7) retten til dataportabilitet.

 

 

5. Videregivelse af persondata

 

5.1 McIlquham & Partners må ikke videregive eller sælge persondata til tredjemand. McIlquham & Partners kan dog videregive persondata i følgende tilfælde:

 

5.2 McIlquham & Partners har fået et nødvendigt skriftligt samtykke hertil;

 

5.3 McIlquham & Partners er nødt til at videregive persondata for at kunne levere det produkt eller den tjenesteydelse, som den registrerede har anmodet om;

 

5.4 Hvis McIlquham & Partners skal svare på stævninger m.v. eller foretage andre retslige skridt;

 

5.5 McIlquham & Partners konstaterer, at handlinger ved brug af McIlquham & Partners’s produkter eller tjenesteydelser, er i strid med vilkår for brug af disse og under forudsætning af, at McIlquham & Partners har en legitim interesse i at imødegå denne brug, som overstiger kundens interesse i, at persondata ikke videregives.

 

5.6 McIlquham & Partners er forpligtet til at videregive persondata i henhold til lov, f.eks. til Finanstilsynet eller anden myndighed.

 

6. Cookies

 

6.1 McIlquham & Partners anvender cookies.

 

7. Redigering og sletning af persondata

 

7.1 Den registrerede har efter anmodning ret til at få urigtige persondata redigeret og slettet, hvis betingelserne for sletning er opfyldt, herunder at de omhandlede persondata ikke længere er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

 

7.2 McIlquham & Partners må ikke slette persondata før McIlquham & Partners er berettiget hertil i henhold til gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, der stiller krav om, at regnskabsoplysninger opbevares i 5 år.

 

8. Indsigt

 

8.1 McIlquham & Partners skal til enhver tid efter anmodning fra den registrerede oplyse om hvilke oplysninger McIlquham & Partners har registreret om vedkommende, til hvilket formål og til hvem persondata kan videregives til, samt hvornår de slettes.